Angiomedica – Spital de Cardiologie si Boli Cardiovasculare

Programari : Luni-Vineri 8AM - 8PM / Sâmbătă: 9AM - 14PM
   : Proceduri: 031-109-01-30 Ambulator: 031-109-01-31 sau 031-9995

Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

Click aici pentru a descarca documentul in format imprimabil .pdf 

În conformitate cu Legea 46/ 2003 privind drepturile pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

Dreptul la informaţia medicală
• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la:
o serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
o identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
o regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
o starea sa de sănătate, intervenţiile medicale propuse, riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri, alternativele existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
• Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
• Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
• Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
• Pacientul are dreptul de a-si da acordul cu privire la informarea rudelor şi prietenilor despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament.
• Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
• Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Dreptul la consimţământ privind intervenţia medicală
• Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
o Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
o În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
o În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
• În cazul în care spitalul consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
• Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru:

o recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
o participarea sa în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică; nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în cadrul Spitalului fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată
• Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul pacientului.
• Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
• În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
• Pacientul are acces la datele medicale personale.
• Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
• Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
• În cazul în care Spitalul este obligat să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
• Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Excepţie de la această prevedere fac cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme
• Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
• Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara Spitalului.
• Personalul medical sau nemedical din Spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul Spitalului.
• Pacientul poate oferi angajaţilor sau Spitalului plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea ingrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre Spital şi diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitalicesti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
Pe tot parcursul internarii, pacientul are dreptul sa semnaleze personalului medical si administrativ orice deficienta intervenita pe parcursul internarii sale, in legatura cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient (conform celor enumarate anterior).

OBLIGATIILE PACIENTULUI

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica este un centru privat de diagnostic si tratament care oferă examinare, tratament minim-invaziv și monitorizare pacienților cu afecțiuni cardiovasculare atât din București, cât și din țară și străinatate.
Pentru aceasta institutie normele de siguranta igienico-sanitare sunt foarte importante.
In vederea asigurarii conformitatii cu standardele noastre de calitate, siguranta si confidentialitate, aducem la cunostinta tuturor pacientilor, urmatoarele obligatii:

✓ Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale Spitalului.
✓ Să respecte ordinea, curatenia si linistea din saloane, rezerva, spatii comune
✓ Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi
alcoolice ori substanţe interzise de lege.
✓ Să poarte echipamentul dat de spital pe durata spitalizării şi să nu părăsească incinta
spitalului în această ţinută.
✓Sa respecte regulile de igiena personala si colectiva;
✓Sa manifeste grija fata de bunurile din dotarea spitalului, iar in cazul in care din vina sa a deteriorat aceste bunuri sa achite contravaloarea lor, in caz contrar se supune regulilor de drept civil;
✓ Parasirea salonului se face doar in prezenta si cu acordul personalului medical al \spitalului.
✓Sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei de dimineata (07:30-13:00) si a contravizitei din cursul dupa-amiezii (17:00-20:00) ca si stingerea la ora 22:00
✓Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare;
✓ Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul celorlalţi
pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
✓ Să utilizeze cu grija echipamentele puse la dispozitie- instalatii sanitare, TV, telefoane, etc precum si toate bunurile date in folosinta personala sau colectiva, sa nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor persoane.
✓ Să-si asume intreaga responsabilitate cu privire la protectia bunurilor personale de valoare
introduse în spital.
✓Sa nu aduca in salon valize saci sport sau echipament personal, echipamente electrice de incalzit sau radiocasetofoane – in afara truselor de igiena personala necesara toaletei zilnice;
✓Sa manifeste o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
✓ Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de
sănătate proprie, inclusiv alte informatii de orice altă natură care pot afecta ingrijirea
medicală din cadrul Spitalului .
✓ Să solicite personalului medical informaţii privind starea sa de sănătate precum si despre
tratamentul indicat.
✓ Să respecte cu stricteţe indicatiile terapeutice, tratamentul, regimul dietetic si recomandarie primite din partea personalului medical.
✓ Să avertizeze personalul medical cu promptitudine despre orice manifestare sau reacţie la
tratamentul prescris.
✓ Să fie informat si sa accepte că pot exista motive obiective pentru care un serviciu medical
nu este disponibil la un anumit moment.
✓ Insotitorul are obligatia de a aplica zilnic regulile de igiena individuala.
✓ Insotitorul trebuie sa aiba un comportament decent in spital, respectuos fata de personalul
medical si de intelegere fata de suferinta pacientilor.

In caz de incendiu va rugam sa respectati urmatoarele instructiuni:
 Nu interveniti la instalatiile electrice
 Nu blocati sistemele de inchidere automata usilor de acces
Persoanele responsabile cu cazurile de urgenta se vor deplasa la fata locului pentru a stabili natura incendiului si pentru a actiona pana la ajungerea pompierilor. Daca evacuarea este necesara, va rugam sa va conformati ordinelor pe care le primiti.

In plus, fata de regulile enumerate mai sus, trebuie sa urmati in orice moment toate dispozitiile si normele interne ale spitalului, aduse la cunostinta de catre personalul medical si administrativ al spitalului
Orice sugestie din partea dvs va fi tratata cu seriozitate in imbunatatirea serviciilor medicale si administrative ale spitalului.

SUNA ACUM!